อบรม iso 9001 : 2015  หลักการ เหตุผล สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ และหลักสูตร

อบรม iso 9001:  2015  นั้นกลุ่มเป้าหมาย ก็คือ พนักงาน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน iso 9001:  2015  บทความนี้เราจะพามาดูกันว่าหลักการและเหล็กเหตุผลในการอบรม iso 9001:  2015  มีอะไรบ้าง สิ่งที่คาดว่าจะได้รับและรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม ตามมาดูพร้อมกันเลย  

หลักการและเหตุผล

การประกอบธุรกิจนั้น ในปัจจุบันทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าทุกๆ ธุรกิจจะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นกว่าจากเดิมในอดีต การมอบสินค้าหรือบริการถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ทำอย่างไรถึงจะให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้นดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เรื่องคุณภาพคือหัวใจหลัก เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการคุณภาพสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วย iso 9001: 2015   ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกนั้นได้ให้ความสำคัญและยอมรับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการแข่งขันทางคุณภาพรวม ถึงความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม ISO 9001 2015

 • ทำให้องค์กรสามารถจัดการด้านคุณภาพได้อย่างถูกต้องและขับเคลื่อนการปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกวิธี
 • มีการระบุข้อกำหนดที่สำคัญและการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน iso 9001: 2015   
 • ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
 • มีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับองค์กรหรือธุรกิจ

หลักสูตรการอบรม iso 9001: 2015    

1.ขอบเขต

2.มาตรฐานอ้างอิง

3.คำศัพท์และคำนิยาม

4.บริบทองค์กร

 • ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
 • ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • การพิจารณาขอบเขตระบบบริหารคุณภาพ
 • ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

5.การเป็นผู้นำ

 • การเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น
 • การจัดทำนโยบายคุณภาพและการสื่อสารนโยบายคุณภาพ
 • บริบทความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร

6.การวางแผน

 • การดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส
 • วัตถุประสงค์ คุณภาพ และการวางแผนเพื่อให้บรรลุ
 • การวางแผนเปลี่ยนแปลง

7.การสนับสนุน

 • ทรัพยากร
 • ความสามารถ
 • ความตระหนัก
 • การสื่อสาร
 • เอกสารข้อมูล

8.การปฏิบัติงาน

 • การวางแผนและการควบคุม
 • การพิจารณาข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การควบคุมผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • การผลิตและการบริการ
 • การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนด

9.การประเมินสมรรถนะ

 • การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิน
 • การตรวจติดตามภายใน
 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

10.การปรับปรุง

 • การปรับปรุงทั่วไป
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอบรม iso 9001: 2015   หลักการและเหตุผลมีอะไรบ้าง สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมและหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรม หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆ คนได้